Groepsaccommodaties in Pingjum

Maak je keuze simpeler

Filteren

Pingjum is een dorpje in de gemeente Súdwest-Fryslân, in de streek de Lytse Bouwhoek, met ongeveer 600 inwoners. Tot 2011 behoorde Pingjum tot de voormalige gemeente Wonseradeel.

Het dorp ligt iets ten oosten van de plaats waar de Afsluitdijk de Friese kust bereikt, dicht bij de plaatsen Witmarsum, Harlingen, Bolsward en Franeker. Pingjum staat in de omgeving bekend als een open en tolerant dorp en wordt ook wel een ‘kunstenaarsdorp’ genoemd. Er is in 2012 een nieuwe dorpsschool en dorpshuis ‘onder 1 dak’ geopend.

Pingjum is ontstaan aan de Marne, een oude zeearm van de Waddenzee. Het gebied werd waarschijnlijk voor het begin van de jaartelling al bewoond. Toen in de 19e eeuw de terp werd afgegraven, werd een Romeins beeldje van de god Mercurius gevonden. De naam Pingjum is herleidbaar tot Penningaheem, dat ‘plaats van Penninga’ betekent. Op een lijst uit 1270 wordt al een kerk te Pingjum genoemd.

De Fermanje te Pingjum is een karakteristiek schuilkerkje. Het bouwjaar van de kerk is niet exact bekend, maar hoogstwaarschijnlijk dateert de kerk van vlak na 1600. Vanaf de straatkant valt zo op het eerste oog niets bijzonders te zien aan het rijtje woonhuizen. Maar achter de karakteristieke kosterswoning ligt het schuilkerkje. De inrichting is zeer eenvoudig. Banken rondom voor de broeders, stoelen in het midden voor de zusters, een preekstoel en ook een lezenaar voor de voorzanger. In 1983 zijn kerk en woonhuis geheel gerestaureerd waarbij ernaar gestreefd is zo veel mogelijk de oorspronkelijke situatie te handhaven. Het wordt door mennonieten uit de gehele wereld bezocht. In het kerkje wordt een diaserie over het leven van Menno Simons vertoond.

Een deel van Pingjum is een beschermd dorpsgezicht, een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland. Verder zijn de Victoriuskerk en de Doopsgezinde kerk de twee rijksmonumenten die Pingjum telt.

Bekijk ook de andere groepsaccommodaties in Friesland

To top