Algemene voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN TUSSEN CENTRUM VOOR GROEPSACCOMMODATIES B.V. EN HUURDER

 

Artikel 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Beheerder: degene die namens de Huiseigenaar van een Vakantiehuis/Groepsaccommodatie  taken van beheer waarneemt.

b. Bijkomende kosten: Kosten voor Lokale diensten, plaatselijke door of vanwege de overheid vastgestelde vergoedingen (toeristenbelasting) en andere kosten buiten de netto huursom om.

c. Externe voorzieningen: voorzieningen en diensten buiten het perceel van het Vakantiehuis/Groepsaccommodatie. Hieronder vallen onder meer tennisbanen, zwembaden, speeltuinen en sportfaciliteiten.

d. Huiseigenaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven aan Centrum voor Groepsaccommodaties om de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis in eigen naam, maar voor rekening en risico van de Huiseigenaar te verhuren aan Huurders.

e. Huurder: degene die een Vakantiehuis/Groepsaccommodatie uit het aanbod van Centrum voor Groepsaccommodaties (Groepen.nl) huurt of wenst te gaan huren.

f. Boekingsbevestiging/Huurovereenkomst: de overeenkomst tussen Centrum voor Groepsaccommodaties B.V. en Huurder, met inbegrip van deze Algemene Huurvoorwaarden.

g. Huurvoorwaarden: de Algemene Huurvoorwaarden die onderdeel zijn van de Boekingsbevestiging/Huurovereenkomst tussen Centrum voor Groepsaccommodaties en Huurder.

h. Lokale diensten: diensten die de Huiseigenaar, al dan niet door bemiddeling van Centrum voor Groepsaccommodaties, met de Huurder overeenkomt en ter plaatse levert. Hieronder vallen onder meer en in ieder geval het gebruik van aanwezige vaartuigen, (motor)voertuigen en (elektrische) fietsen, schoonmaakdiensten, de verzorging van bedlinnen, haardhout, gas en energie, etc.

i. Medehuurder: degene die samen met Huurder in de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis verblijft.

j. Vakantiehuis/Groepsaccommodatie: het verhuurobject in welke vorm en onder welke benaming dan ook die door Huiseigenaar wordt opgegeven in de Overeenkomst, met inbegrip van alle (on)roerende zaken welke op het perceel van de Huiseigenaar aanwezig zijn of aanwezig waren bij de aanvang van de huurperiode en met uitsluiting van (zaken voor) Lokale diensten.

k. Centrum voor Groepsaccommodaties: Centrum voor Groepsaccommodaties B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 10039160, gevestigd aan de Industrieweg 54, 6651 KR te Druten.

l. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Huurder om binnen een bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand (het herroepingsrecht is uitgesloten – zie artikel 5).

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Centrum voor Groepsaccommodaties B.V. Handelend onder de naam/namen: groepen.nl, groepen.be, gruppenurlaub-holland.de, zorggroepen.nl, schoolgroepen.nl.

Vestigingsadres: Industrieweg 54, 6651 KR Druten

Telefoonnummer: 0487-594641

Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@groepen.nl

KvK-nummer: 10039160

Btw-nummer: NL816117792B02

 

Artikel 3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Deze Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten betreffende leveringen en diensten van Centrum voor Groepsaccommodaties (Groepen.nl) aan een Huurder. Aanvullende of afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door Centrum voor Groepsaccommodaties schriftelijk en uitdrukkelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 4 - Aanbod & prijzen

Vrijblijvend en herroepbaar

1. Een aanbod van Centrum voor Groepsaccommodaties kan worden ingetrokken of gewijzigd, zolang het aanbod niet is geaccepteerd. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Kennelijke fouten

2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Centrum voor Groepsaccommodaties niet.

Omschrijving aanbod

3. Huurder verklaart kennis te hebben genomen van de omschrijving van het aanbod door Centrum voor Groepsaccommodaties, in het bijzonder de beschrijving van het Vakantiehuis/Groepsaccommodatie, en verlangt daarvan geen nadere omschrijving.

Prijzen

4. Prijzen zijn steeds inclusief omzetbelasting, maar exclusief kosten van een (niet verplichte) annulerings‐ en/of reisverzekering. Bijkomende kosten worden apart vermeld.

Prijsaanpassing aanbod met specifieke geldigheidsduur

5. Indien het aanbod een specifieke geldigheidsduur heeft worden de aangeboden prijzen slechts verhoogd in verband met veranderingen in BTW tarieven.

Prijsverhoging na sluiten overeenkomst

6. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn (enkel) toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

Artikel 5. Herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht (de mogelijkheid van de huurder om binnen een bedenktijd (kosteloos) af te zien van de overeenkomst op afstand) is bij de diensten van Centrum voor Groepsaccommodaties uitgesloten.  

 

Artikel 6. Reservering en Overeenkomst

Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van de definitieve beschikbaarheid en acceptatie door Verhuurder van de groep en het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de Huurder en het voldoen aan de voorwaarden.

Beschikbaarheidscontrole

2. Centrum voor Groepsaccommodaties controleert na ontvangst van de reservering de finale beschikbaarheid bij de Huiseigenaar.

Screening huurder

3. Centrum voor Groepsaccommodaties kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Huurder aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Centrum voor Groepsaccommodaties of Verhuurder op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Optie- Boekingsbevestiging

4. Als Centrum voor Groepsaccommodaties de optie of reservering in behandeling neemt, ontvangt de Huurder zo spoedig mogelijk een optie-/boekingsbevestiging per e‐mail.

5. Is Huurder binnen twee dagen na de reservering niet in het bezit van een optie-/boekingsbevestiging of afwijzing van de reservering dan dient de Huurder contact op te nemen met Centrum voor Groepsaccommodaties via info@groepen.nl.

Controle bevestiging door huurder

6. In het belang van een goede boeking en ter voorkoming van misverstanden, vraagt Centrum voor Groepsaccommodaties de Huurder om na ontvangst van de boekingsbevestiging de juistheid en volledigheid van de reservering te controleren en eventuele onvolledigheden of onjuistheden binnen drie dagen na ontvangst aan Centrum voor Groepsaccommodaties te melden.

Wijzigingen

7. Indien Huurder, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is Centrum voor Groepsaccommodaties niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van Centrum voor Groepsaccommodaties en de Huiseigenaar om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. In het geval Centrum voor Groepsaccommodaties de wijzigingen van de Huurder accepteert, kan Centrum voor Groepsaccommodaties de Huurder de werkelijke wijzigingskosten in rekening brengen. Deze bedragen in ieder geval 75 euro aan administratiekosten.

Voorwaarde – recreatief gebruik

8. De overeenkomst tussen Centrum voor Groepsaccommodaties en Huurder betreft de huur van één of meerdere Vakantiehuizen/Groepsaccommodaties, dat naar zijn aard van korte duur is. Huur van een Vakantiehuis/Groepsaccommodatie voor meer dan drie maanden en voor niet-recreatieve bewoning of gebruik is niet toegestaan en is een grond voor directe ontbinding van de Huurovereenkomst, ontruiming en ontzegging van (verdere) toegang tot het Vakantiehuis/de Groepsaccommodatie.

Voorkeuren

9. Voorkeuren (preferenties) dienen gelijktijdig met de opdracht tot reservering te worden opgegeven aan Centrum voor Groepsaccommodaties. Voorkeuren kunnen nooit worden gegarandeerd en mogen niet als voorwaarden worden gehanteerd.

Huurder minimaal 18 jaar

10. Voor de boeking van een Vakantiehuis/Groepsaccommodatie dient de Huurder minimaal 18 jaar te zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

Voorwaarden gesteld aan huurder

11. Centrum voor Groepsaccommodaties accepteert geen studentengroepen, studentenverenigingen of vrijgezellenfeesten. Hier kan, onder speciale voorwaarden, van worden afgeweken.

Bijkomende kosten, lokale diensten en externe voorzieningen

12. Bijkomende kosten, Lokale diensten en Externe voorzieningen zijn geen onderdeel van deze Huurovereenkomst. Deze worden rechtstreeks met de Huiseigenaar respectievelijk een derde overeengekomen. Centrum voor Groepsaccommodaties bemiddelt slechts voor deze diensten. Centrum voor Groepsaccommodaties is niet voor de uitvoering van deze diensten verantwoordelijk. Het gebruik van vaartuigen, (motor)voertuigen, fietsen is nooit inbegrepen in de Huurovereenkomst.

 

Artikel 7. Betaling en verdere afwikkeling

Ontvangst van betaling

1. Betaling van de huursom mag door Huurder enkel worden verricht aan Centrum voor Groepsaccommodaties BV. Het is Huurder niet toegestaan deze (aan)betaling rechtstreeks aan de Huiseigenaar of Beheerder te doen, tenzij Centrum voor Groepsaccommodaties daarmee vooraf schriftelijk en uitdrukkelijk heeft ingestemd. Bijkomende kosten worden afhankelijk van hetgeen is bepaald in de Huurovereenkomst door Centrum voor Groepsaccommodaties namens de Huiseigenaar geïnd of deze dienen ter plaatse aan de Huiseigenaar/Beheerder te worden betaald of deze worden verrekend met de borg.

Aanbetaling en restantbetaling

2. Huurder dient binnen per direct na ontvangst van de boekingsbevestiging een vooruitbetaling te doen van de helft van de totale huursom (inclusief bijkomende kosten), alsmede van de volledige reserveringskosten en de  kosten van de eventuele groepsannuleringsverzekering. Het restant van de huursom dient uiterlijk zes weken vóór aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.

Last-minute

3. Als de periode tussen reservering en de aanvang van de huurperiode korter is dan acht weken, dan dient het hele bedrag per direct te worden voldaan.

Betaling per bank, ideal of creditcard

4. Betaling kan via de bijgesloten betaallink danwel per ieder ander door Centrum voor Groepsaccommodaties BV aangeboden betaalmethode plaatsvinden. Als datum van betaling geldt de dag van bijschrijving op de bankrekening van Centrum voor Groepsaccommodaties.

Bewijs van betaling

5. Op verlangen van Centrum voor Groepsaccommodaties dient de Huurder aan Centrum voor Groepsaccommodaties een bewijs van betaling te overleggen.

Niet tijdige betaling, opschorting huur

6. Indien de aanbetaling of huursom niet op de overeengekomen datum is ontvangen door Centrum voor Groepsaccommodaties, is zij gerechtigd haar prestatie op te schorten en de Huurder de toegang tot het gehuurde te ontzeggen dan wel de overeenkomst op te zeggen/te beëindigen. De Huurder blijft in dat geval de huursom verschuldigd.

 

Artikel 8. Borgsom

1. De borgsom dient  in overleg met Verhuurder en uiterlijk bij aankomst op het verblijfsadres aan de Huiseigenaar of de Beheerder van de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis te worden voldaan, tenzij in de reserveringsbevestiging anders is bepaald.

Verrekening

2. In overleg met de Huiseigenaar kunnen de bijkomende kosten worden verrekend met de borgsom. Voorts worden geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis aanwezige zaken met de borgsom verrekend.

Terugbetaling

3. Het berekende restant van de borgsom wordt contant terugbetaald door de Huiseigenaar of Beheerder en anders binnen veertien dagen na het verblijf door de Huiseigenaar of Beheerder geretourneerd per bank.

 

Artikel 9. Annulering

Annulering door huurder

1. Huurder kan de overeenkomst schriftelijk (waaronder per e-mail) annuleren. Hiervoor gelden de volgende regels:

‐ bij annulering meer dan 12 maanden voor de dag van aankomst, wordt 10% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

‐ bij annulering binnen 12 maanden tot 6 maanden voor de dag van aankomst wordt 30% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

‐ bij annulering binnen 4 tot 6 maanden voor de dag van aankomst wordt 70% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

‐ bij annulering binnen 2 tot 4 maanden voor de dag van aankomst wordt 80% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

‐ bij annulering binnen 2 maanden voor de dag van aankomst wordt 95% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

‐ bij annulering op of na de dag van aankomst wordt 100% van de overeengekomen prijs in rekening gebracht.

De annulering per email geldt pas indien de ontvangst door Centrum voor Groepsaccommodaties bevestigd is.

Annulering door Centrum voor Groepsaccommodaties

2. Centrum voor Groepsaccommodaties behoudt zich het recht voor de huurovereenkomst te annuleren wegens bijzondere of persoonlijke omstandigheden bij de Huiseigenaar. Indien op deze grond de Huurovereenkomst wordt geannuleerd, worden enkel de aan Centrum voor Groepsaccommodaties betaalde bedragen gerestitueerd. Er is geen verdere (schade)vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Verhaal door de huurder op de huiseigenaar

1. In het geval de Huurder of Medehuurder schade lijdt als gevolg van een gebrek aan de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis zal deze eerst de Huiseigenaar c.q. diens verzekeraar buiten rechte aanspreken voor verhaal van haar schade.

2. In de overeenkomst tussen Centrum voor Groepsaccommodaties en de Huiseigenaar is ten behoeve van de Huurder bedongen dat de Huurder de Huiseigenaar rechtstreeks (contractueel) aansprakelijk kan stellen indien de Huurder schade lijdt als gevolg van een gebrek aan de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis. De Huiseigenaar kan ter dekking van personenschade en zaakschade een verzekering afsluiten. Indien de Huiseigenaar een adequate verzekering heeft afgesloten is zijn aansprakelijkheid boven de dekking uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Verzekerde schade en schade geleden in de uitoefening van beroep of bedrijf

3. De aansprakelijkheid van Centrum voor Groepsaccommodaties voor schade waartegen de Huurder of Medehuurder is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis‐ en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de Huurder of Medehuurder lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten.

Uitsluiting aansprakelijkheid tot maximaal de huursom

4. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Centrum voor Groepsaccommodaties is Centrum voor Groepsaccommodaties slechts aansprakelijk voor schade jegens de Huurder en Medehuurders tot in totaal het bedrag van de door Huurder betaalde huursom.   

Uitsluiting aansprakelijkheid tot het verzekerde bedrag

5. De aansprakelijkheid van Centrum voor Groepsaccommodaties voor schade is in ieder geval uitgesloten voor zover dit de verzekerde som van de aansprakelijkheidsverzekering van Centrum voor Groepsaccommodaties overstijgt.

Verjaring

6. Iedere aanspraak op schadevergoeding van de Huurder of Medehuurder verjaart na één jaar.

 

Artikel 11. Verblijf en verplichtingen Huurder en Medehuurder

Aankomst

1. Huurder ontvangt van Centrum voor Groepsaccommodaties na zijn (aan)betaling een bericht met daarin de naam en het telefoonnummer van de Huiseigenaar of Beheerder. Huurder maakt met de Huiseigenaar of Beheerder afspraken over betaling van de borg alsmede de plaats en het tijdstip van het afhalen van de sleutels (Dat kan vanaf 17.00 uur, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst). Op de vertrekdag dient de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis vóór 10.00 uur weer te zijn verlaten, tenzij anders overeengekomen in de Huurovereenkomst.

Linnen

2. Voor linnengoed zoals lakens, slopen, thee‐ en handdoeken, enz. dient de Huurder zelf zorg te dragen. In enkele gevallen is het mogelijk om beddengoed te huren, dan wel is het in de prijs inbegrepen. In enkele gevallen is de huur van bedlinnen verplicht. Dit wordt in de beschrijving of de prijslijst van de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis vermeld.

Vertrek

3. Op de dag van vertrek dient de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis veegschoon te worden achtergelaten, hetgeen in ieder geval het volgende inhoudt:

a. alles schoon afgewassen,

b. vuilniszakken in de container of op tijd met de reiniging meegegeven,

c. vuilnisbak van een schone plastic zak voorzien,

d. dekens of dekbedden opgevouwen aan het voeteneinde,

e. koelkast leeg en schoon,

f. alle etenswaren verwijderd.

g. de vloer aangeveegd.

Externe voorzieningen

4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn Externe voorzieningen niet inbegrepen in het aanbod. Noch Centrum voor Groepsaccommodaties noch de Huiseigenaar zijn verantwoordelijk voor de deugdelijke toestand of het gebruik van deze voorzieningen. Gebruik van de voorzieningen geschiedt op eigen risico van Huurder. Aan het gebruik van deze voorzieningen kunnen extra kosten zijn verbonden. Door omstandigheden kunnen voorzieningen (tijdelijk) niet beschikbaar zijn.

Aantal personen

5. De Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis mag niet door meer personen gebruikt worden dan in de boekingsbevestiging is vermeld. Indien blijkt dat er toch meer gebruikers zijn, dan heeft de Huiseigenaar of Beheerder het recht de Huurder en Medehuurder(s) de toegang te ontzeggen, of een bedrag per extra persoon per nacht in rekening te brengen.

Huisdieren

6. Het meebrengen van huisdieren is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan. Wordt dit toch geconstateerd, dan heeft de Huiseigenaar of Beheerder het recht de Huurder en/of Medehuurder(s) zonder nadere waarschuwing de verdere toegang tot de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis te weigeren.

Huisregels

7. De Huurder dient zich te houden aan de door de Huiseigenaar gestelde redelijke huisregels van het Vakantiehuis/Groepsaccommodatie. Deze zijn te vinden in de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis of kunnen op verzoek van te voren worden opgevraagd en toegezonden.

Verplichtingen medehuurders

8. Door gebruik te maken van de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis zijn Medehuurders gebonden aan deze Huurovereenkomst en de huisregels. De Huurder dient de Medehuurder van deze voorwaarden op de hoogte te stellen.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid huurder

Gebreken en inspectie bij aankomst

1. Op het moment van aankomst dient de Huurder de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis te inspecteren op gebreken en beschadigingen. Gebreken en beschadigingen dienen onverwijld gemeld te worden bij de Huiseigenaar of Beheerder. Gebreken en beschadigingen die niet op de dag van aankomst zijn gemeld worden vermoed (behoudens tegenbewijs) niet aanwezig te zijn geweest bij de aanvang van de huur en te zijn ontstaan tijdens de huurperiode. Deze schade komt voor rekening van de Huurder.

Melding gebreken

2. Tijdens de huurperiode ontstane schade dient direct bij de Huiseigenaar of Beheerder te worden gemeld.

Aansprakelijkheid voor schade

3. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade in of aan de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis die tijdens de huurperiode is ontstaan waaronder schade die door Huurder of Medehuurder is veroorzaakt. De Huurder is eveneens aansprakelijk voor gevolgschade die samenhangt met gebreken of beschadiging van de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis ontstaan tijdens de Huurperiode waaronder verminderde verhuuropbrengsten en schade in verband met annuleringen of compensatie van Huurders in de daaropvolgende huurperiodes. Centrum voor Groepsaccommodaties adviseert de Huurder een adequate verzekering af te sluiten voor deze schade.

Hoofdelijke aansprakelijkheid (mede)huurders

4. Huurder en Medehuurder(s) zijn voor alle ontstane schade als bedoeld in artikel 12 lid 3 hoofdelijk aansprakelijk.

Verhaal door Centrum voor Groepsaccommodaties of Huiseigenaar

5. Zowel Centrum voor Groepsaccommodaties als de Huiseigenaar zijn gerechtigd de vergoeding van de door Huiseigenaar geleden schade in en buiten rechte te vorderen.

 

Artikel 13. Klachten

Melding klachten en gebreken

1. Heeft Huurder gegronde klachten over gebreken aan of in de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis en/of de schoonmaak van de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis, dan dient hij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Huiseigenaar of Beheerder. Deze zal de klacht van de Huurder beoordelen en indien deze gegrond is, waar mogelijk zorgen voor herstel van het gebrek enof de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis (laten) schoonmaken.

2. Indien de Huurder bij aankomst in zijn verblijf klachten heeft, dan dient hij dit op de aankomstdag vóór 19.00 uur te melden. Huiseigenaar en Beheerder hebben het recht te laat gemelde klachten niet in behandeling te nemen.

Reparatie door huurder

4. Als Huurder besluit zelf het gebrek te repareren of de Groepsaccommodatie/het Vakantiehuis schoon te maken, dan kan hij daarvoor geen aanspraak maken op enige vergoeding of korting.

 

Artikel 14 - Geschillen

1. Indien een klacht niet naar tevredenheid door verhuurder is opgelost dan kan een eventueel geschil nog binnen 4 weken na beëindiging van de huurperiode schriftelijk en gemotiveerd bij Centrum voor Groepsaccommodaties BV worden ingediend. Later ingediende geschillen worden niet meer behandeld.

2. Het voortijdig verlaten van het Vakantiehuis/Groepsaccommodatie, of het zelfstandig betrekken van een ander Vakantiehuis/Groepsaccommodatie zonder voorafgaand overleg en wederzijdse overeenstemming, ontslaat Centrum voor Groepsaccommodaties BV van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

3. Centrum voor Groepsaccommodaties BV is in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

 

Artikel 15. Slotbepaling

Rechten van betrokken derden

1. Op alle in deze Huurvoorwaarden opgenomen bepalingen, waaronder uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid, kan een beroep worden gedaan door Huiseigenaren, Beheerders, alsmede het personeel van Centrum voor Groepsaccommodaties en door haar ingeschakelde derden.

Overdracht huur

2. Huurder kan haar rechten en verplichtingen volgend uit de Huurovereenkomst niet aan derden overdragen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders hebben bepaald.

Ongeldige voorwaarden en conversie

3. Indien en voor zover enige bepaling in de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken of vernietigd wordt, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het artikel aldus geacht te zijn vervangen door een geldig artikel die zoveel mogelijk de strekking van het eerdere artikel benadert.

Nederlands recht

4. Op de rechtsverhoudingen tussen Centrum voor Groepsaccommodaties en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Bevoegde rechter

5. Alle geschillen die mochten ontstaan in verband met deze Overeenkomst worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, danwel, naar keuze van Centrum voor Groepsaccommodaties B.V., een andere bevoegde rechtbank.

To top